Onze algemene voorwaarden

De kleine lettertjes die toch best belangrijk zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte Mediup en op alle overeenkomsten tussen Mediup en de opdrachtgever.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de (rechts)persoon die Mediup opdracht geeft (al dan niet na het accepteren van de offerte) om een (nader door Mediup en de opdrachtgever te omschrijven) dienst aan te bieden.  

 

Onder medewerkers van Mediup verstaan wij iedereen die in dienst van Mediup of in opdracht van Mediup werkt voor de opdrachtgever. Onder medewerkers van de opdrachtgever verstaan wij iedereen die in opdracht van opdrachtgever, betaald of onbetaald, werkzaamheden verricht.  

 

Onder klanten van opdrachtgever verstaan wij ook bezoekers aan locaties of evenementen van opdrachtgever. 

Offertes die worden opgestuurd zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. In de offerte is vastgelegd welke werkzaamheden worden uitgevoerd en tegen welke prijs. Ook andere kosten die aan de opdrachtgever worden doorberekend, zullen in de offerte worden meegenomen. Soms zijn er ook kosten waarvan de hoogte op voorhand nog niet bekend is, bijvoorbeeld een kilometervergoeding. In de offerte zal dan duidelijk worden beschreven dat deze kosten achteraf worden bekerend en op welke manier dat wordt gedaan. 

 

Akkoord gaan met de offerte kan per mail. Vanaf dat moment gaat de offerte over in een overeenkomst en zijn Mediup en opdrachtgever gebonden aan wat er in de offerte is afgesproken.  

 

Mocht de opdracht na het aanvaarden van de offerte zodanig gewijzigd worden dat deze niet meer overeenkomt met wat in de offerte is afgesproken, dan kan dat leiden tot een wijziging in het overeengekomen offertebedrag. Mediup zal hiervan de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen. 

 

Mediup communiceert per opdracht met één persoon binnen de organisatie van de opdrachtgever. Zowel de opdracht, de correctierondes als de oplevering van het eindresultaat worden met deze contactpersoon besproken. Indien er door omstandigheden toch van contactpersoon gewisseld wordt, dient Mediup hier tijdig van in kennis gesteld te worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor correspondentie over administratieve zaken, bijvoorbeeld de facturatie. 

Artikel 6.1. Levertijd en meerwerk
Mediup hanteert een levertijd van tien werkdagen voor het aanleveren van een eerste concept, tenzij anders afgesproken. In de opdracht zitten standaard twee correctierondes inbegrepen, waarna het definitieve product opgeleverd wordt. Voor correcties geldt dat deze gedaan worden binnen vijf werkdagen na het ontvangen van feedback op een vorige versie. Indien er gebruik gemaakt moet worden van materialen die door opdrachtgever of derden aangeleverd worden, zoals (maar niet beperkt tot) logo’s, afbeeldingen, voice-overs, teksten, lettertypen en dergelijke, dan start de termijn van vijf werkdagen op de eerstvolgende werkdag nadat het aangeleverde materiaal compleet ontvangen is door Mediup. Indien de ontvangen feedback naar inschatting van Mediup dermate omvangrijk is dat deze niet binnen de termijn van vijf werkdagen verwerkt kan worden, wordt de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld. Artikel

6.2. Overmacht
In het geval van een gebeurtenis buiten de wil of schuld van Mediup die Mediup niet had kunnen voorzien, waardoor Mediup zijn overeenkomst onmogelijk kan nakomen, is er sprake van overmacht en kan de levering worden opgeschort totdat Mediup wel aan de verplichting van de overeenkomst kan voldoen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte of overlijden van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden. Een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Mediup inschakelde derde partij valt ook onder overmacht. Mediup stelt de opdrachtgever hiervan tijdig doch uiterlijk binnen zeven werkdagen van op de hoogte. Mediup is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door de opdrachtgever.

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze zich inspant om zo spoedig mogelijk tot een succesvol eindresultaat te komen. Als er voorziene of onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de opdrachtgever niet in staat is om tijdig feedback te geven op de aangeleverde concepten, dient dit zo spoedig mogelijk bij Mediup te worden gemeld. Indien er binnen tien werkdagen na het aanleveren van een concept geen feedback vanuit de opdrachtgever wordt ontvangen, mag Mediup overgaan tot facturatie van de opdracht. Indien er binnen deze tien werkdagen helemaal geen communicatie wordt ontvangen vanuit de opdrachtgever, kan Mediup de werkzaamheden schorsen totdat de opdrachtgever weer contact opneemt.

Artikel 8.1. Ontbindingsgronden overeenkomst
De overeenkomst kan door Mediup worden ontbonden indien: - de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan; - de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven; - na het sluiten van de overeenkomst Mediup omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; - aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; - de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; - ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; - de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

 

Artikel 8.2. Opeisbaarheid
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mediup op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mediup de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Artikel

8.3. Aansprakelijkheid
Mediup is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Mediup de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Mediup de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

 

Artikel 9.1. Facturatie 
Mediup
 gaat over tot facturatie wanneer na maximaal twee correctierondes een definitieve versie wordt aangeleverd. Indien er na twee correctierondes nog wijzigingen gewenst worden, kan dit door Mediup worden gezien als meerwerk, waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Dit zal dan voor aanvang van de extra werkzaamheden bij de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Artikel 9.2. Betaaltermijn 
 
Voor al onze facturen geldt een standaard betaaltermijn van veertien kalenderdagen. Deze betaaltermijn kan in samenspraak met 
Mediup worden aangepast. Facturen worden per mail aan opdrachtgever verzonden. 
 
Artikel 9.3. Herinneringen
 
Als er geen betaling is ontvangen na het verstrijken van de betaaltermijn, zal 
Mediup per mail een eerste herinnering toesturen. Indien er zeven dagen na het versturen van de eerste herinnering nog steeds geen betaling is ontvangen, zal er een tweede herinnering worden gestuurd per mail en per post. 
 
Artikel 9.4. Incassokosten 
 
Indien veertien dagen na het verstrijken van deze laatste betaaltermijn het verschuldigde bedrag nog steeds niet is voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassodienst. Alle bijkomende kosten en de wettelijke rente worden dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Artikel 10.1. Eigendomsoverdracht
Pas na volledige betaling van de factuur is opdrachtgever eigenaar van de door Mediup in opdracht van de opdrachtgever gemaakte productie.

Artikel 10.2. Auteursrecht
Al het door Mediup geproduceerde materiaal zoals (maar niet beperkt tot) beeldmateriaal, audio-opnamen, teksten, documenten, animaties, afbeeldingen, concepten, draaiboeken, scripts en dergelijke, valt onder de Nederlandse auteurswet en zijn die zin auteursrechtelijk beschermd. Niets van het materiaal mag zonder toestemming van de auteur gepubliceerd of vermenigvuldigd worden. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve (ontwerpen van) het werk berusten bij Mediup. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Mediup, het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever dient de auteursrechten van Mediup te allen tijde te respecteren. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de auteursrechten van Mediup, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Mediup daardoor lijdt. Hieronder valt onder andere omzetverlies.

Artikel 11.1. Auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden.
Binnen het door Mediup geproduceerde materiaal kan gebruik gemaakt zijn van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden. Mediup zorgt ervoor dat voor dit materiaal van derden de juiste licenties afgenomen worden zodat het gebruikt mag worden binnen de opdracht. Deze licenties kunnen door de opdrachtgever bij Mediup worden opgevraagd.

Artikel 11.2. Verantwoordelijkheid Mediup
Indien opdrachtgever of een derde partij het door Mediup geproduceerde materiaal op een andere manier inzet dan in de oorspronkelijke opdracht is omschreven, kan het zijn dat dit gebruik in strijd is met de afgegeven licentie(s). Mediup is dan niet verantwoordelijk voor eventuele claims van rechthebbenden van het materiaal.

Artikel 11.3. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
Wanneer er door de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever materiaal wordt aangeleverd bij Mediup om te verwerken in een productie, dient opdrachtgever zelf te controleren of het aangeleverde materiaal in auteursrechtelijke zin gebruikt mag worden. Mediup is niet aansprakelijk voor eventuele claims die voortkomen uit het gebruik van door de opdrachtgever aangeleverde materialen.

Artikel 12.1. Privacy 
Bij de bedrijfsvoering en de werkzaamheden van 
Mediup wordt gewerkt volgens de geldende privacywetten. Als het gaat om privacy binnen de bedrijfsvoering, is het privacy-statement van Mediup te vinden op haar website. De verantwoordelijkheid over privacyzaken binnen producties van Mediup, ligt geheel bij de opdrachtgever. Dit geldt ook als materiaal in opdracht van de opdrachtgever door Mediup gepubliceerd wordt. 

 

Artikel 12.2. Andere wet- en regelgeving 

Mediup kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het door de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever gepubliceerde materiaal op enige manier in strijd is met de geldende wet- en regelgeving 

Artikel 13.1. Aankomst en vertrek 

Afhankelijk van de opdracht neemt Mediup een bepaalde hoeveelheid apparatuur mee die vaak erg kostbaar is. Daarom verlangt Mediup dat er goede laad- en losmogelijkheden zijn in de buurt van waar de productie plaatsvindt. Bij voorkeur kan er nabij geparkeerd worden, maar in ieder geval moet er een mogelijkheid zijn om dichtbij te laden en te lossen. Indien er hulpmiddelen aanwezig zijn om het laden en lossen makkelijker te maken, dienen deze aan medewerkers van Mediup beschikbaar gesteld te worden, al dan niet met de noodzakelijke bemensing van deze hulpmiddelen. Eventuele kosten die met het parkeren gepaard gaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 13.2. Verblijf – apparatuur 

De opdrachtgever dient te zorgen voor een locatie waar appratuur, transportmaterialen en persoonlijke eigendommen van medewerkers van Mediup veilig opgeslagen kunnen worden.  

Bij voorkeur een ruimte die door Mediup zelf afgesloten en geopend kan worden, maar in ieder geval moet het een ruimte zijn die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen, bijvoorbeeld de medewerkers van de opdrachtgever. In geen geval neemt Mediup genoegen met een ruimte die vrij toegankelijk is voor het algemene publiek zonder dat er toezicht gehouden wordt. Ook dient de opslag van materialen bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden. Medewerkers van Mediup moeten tijdens de productie ten alle tijden toegang hebben tot de ruimte waarin materialen staan opgeslagen.  

 

Mochten de materialen naar oordelen van Mediup niet veilig genoeg opgeslagen kunnen worden, behoudt Mediup zich het recht voor om de werkzaamheden niet uit te voeren of te wachten met uitvoeren tot er maatregelen zijn getroffen om materialen alsnog voldoende te beschermen. Indien de uitvoering van de werkzaamheden gestaakt worden, mag Mediup de tot dan toe gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.
 

Als tijdens of na de productie blijkt dat er schade is ontstaan of wanneer er sprake is van diefstal door gewijzigde condities betreffende de opslagruimte (bijvoorbeeld een ruimte die ineens niet meer beheerd wordt, of niet goed afgesloten wordt door anderen, of toch niet regenbestendig blijkt te zijn), kunnen de kosten van reparatie of vervanging worden verhaald op de opdrachtgever. 

De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel. 

 

Artikel 13.3. Verblijf – medewerkers 

Medewerkers van Mediup moeten ten alle tijden in de gelegenheid worden gesteld om het werk op correcte en veilige wijze uit te voeren. Op geen enkele manier mag van medewerkers van Mediup worden verwacht dat zij de eigen veiligheid, of die van anderen, in gevaar brengt.  

Van medewerkers van Mediup mag ten alle tijden worden verwacht dat zij zich correct opstellen ten opzichte van opdrachtgever, medewerkers van opdrachtgever en klanten van de opdrachtgever. Andersom verwacht Mediup dat haar medewerkers ten alle tijden respectvol worden behandeld. Indien een medewerker van Mediup zich onheus bejegend voelt door opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever of klanten van de opdrachtgever, kunnen de werkzaamheden (tijdelijk) gestaakt worden. Indien de werkzaamheden definitief gestaakt worden, kunnen alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgevers. Als er sprake is van strafbare feiten jegens medewerkers en/of materialen van Mediup, dan zal er altijd aangifte worden gedaan bij de politie en wordt de productie per direct gestaakt. 

 

Artikel 13.4. Maaltijden 

Indien de productie aanvangt voor 16:00 uur en eindigt na 20:00 uur, dient de opdrachtgever een deugdelijke avondmaaltijd te verzorgen voor de aanwezige medewerkers van Mediup. Daarnaast dient er in de productieplanning rekening gehouden te worden met een avondpauze om de maaltijd te nuttigen. Indien er geen deugdelijke avondmaaltijd kan worden verzorgd, dient dit minimaal 48 uur voorafgaand aan de starttijd van de productie bij Mediup te worden gemeld. Indien er geen deugdelijke avondmaaltijd beschikbaar wordt gesteld door de opdrachtgever, kan Mediup de kosten voor het verzorgen van een avondmaaltijd voor haar medewerkers bij de opdrachtgever in rekening brengen. 

In het geval dat Mediup aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de dekking van de door Mediup afgesloten verzekering(en). 

 

Mediup is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door de opdrachtgever. 

 

Mediup is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Mediup de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Mediup de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort. 

Bij geschillen kiest Mediup voor het Nederlandse recht. Mediup streeft ernaar om geschillen eerst via overleg op te lossen. Indien dit geen oplossing biedt, streeft Mediup ernaar geschillen via mediation op te lossen. Alleen als dit ook geen uitkomst biedt, kan een gang naar de Nederlandse rechter worden gemaakt. 

Deze voorwaarden zijn te downloaden via www.mediup.nl/voorwaarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Mediup.

Zijn er nog vragen?

Mocht er iets onduidelijk zijn of volgens jou niet kloppen, laat het ons weten!

Telefoon

013-2032431

E-mail

info@mediup.nl

Liever rustig doorlezen?