Privacy statement Mediup

Identiteit
Mediup is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 63124432 en is bereikbaar via info@mediup.nl, of via Facebook, Instagram en Twitter.

Wat zijn persoonsgegevens?
Mediup onderscheidt gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.
Gewone persoonsgegevens zijn:
– Je voor- en achternaam;
– je adres, postcode en woonplaats;
– je telefoonnummer;
– je bankgegevens (t.b.v. financiële administratie)
– je e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens zijn:
– geslacht;
– godsdienst of levensovertuiging;
– seksuele voorkeur;
– ras;
– politieke voorkeur;
– lidmaatschap van een vakbond;
– strafrechtelijk verleden.

Mediup zal nooit gebruik maken van je bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de uitoefening van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mediup noodzakelijk is en deze opdracht niet kan worden uitgevoerd zonder dat bovenstaande persoonsgegevens in beeld worden gebracht.

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Mediup gebruikt je persoonsgegevens voor:
– het up to date houden van het klantenbestand;
– het zenden van offertes en facturen;
– het contact houden met de opdrachtgever;
– juridische aangelegenheden (denk aan: Quit-claims);
– het voldoen aan de wetgeving;
– het uitvoeren van een overeenkomst tussen de klant en Mediup.

Mediup werkt altijd op basis van een overeenkomst, waarbij vraag en aanbod het uitgangspunt is. Na het accepteren van de offerte ontstaat deze overeenkomst van opdracht. Mediup doet er alles aan deze zo volledig mogelijk uit te voeren en daarbij alleen de persoonsgegevens te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die overeenkomst.

Bewaren en verwijderen van gegevens
Mediup bewaart de financiële gegevens in lijn met de geldende wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens en beeldmateriaal wordt standaard 2 jaar bewaard. Indien deze termijn moet worden verlengd, kan dit aangevraagd worden via info@mediup.nl.
De beelden worden bewaard in een cloudomgeving die voldoet aan de wettelijke richtlijn (AVG/GDRP).

Inzage in persoonsgegevens
Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen een overzicht van de bewaarde gegevens aanvragen door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl

Recht van verzet
Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen aangeven dat deze gegevens niet meer mogen worden gebruikt voor toekomstige doeleinden door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl.

Recht om vergeten te worden
Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen aangeven dat deze gegevens verwijderd moeten worden door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl. Dit geldt niet voor gegevens die onder een juridische bewaarplicht vallen.

Meldplicht datalekken
Mediup zal, indien er sprake is van een datalek dit binnen 72 uur melden bij de AP (autoriteit persoonsgegevens) en daarna ook een melding maken aan de opdrachtgevers van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Toegang tot persoonsgegevens
Mediup geeft alleen toegang aan medewerkers van het bedrijf tot je persoonsgegevens indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden strikt noodzakelijk is. Gegevens worden nooit verstrekt aan derden en zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de persoon aan wie deze gegevens behoren.

Klachten over verwerking persoonsgegevens
Heb je een klacht over de manier waarop Mediup je persoonsgegevens verwerkt? Stuur dan een mail naar info@mediup.nl. Wij komen er graag samen met je uit. Lukt dit niet? Dan zal Mediup je informeren over de mogelijkheden om je klacht alsnog zo goed mogelijk af te kunnen handelen.

AVG
Mediup zal ervoor zorgen dat zij op 25 mei 2018 voldoet aan de AVG en indien dit niet zo is, alles in het werk stellen om alsnog aan de AVG te voldoen. Zij stelt de eigenaar van Mediup aan als eindverantwoordelijke.